Polski Czerwony Krzyż jest podmiotem leczniczym realizującym świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej oraz opieki hospicyjnej domowej. Świadczenia realizowane są w ramach jednostki Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z siedziba przy ul. Olszańskiej 5. Świadczenia realizowane są od roku 2000 w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest jednostką organizacyjną w ramach Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. Zakład dysponuje 42 łóżkami dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej stacjonarnej.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie, kartą oceny skali Bartela,  kierowanego do zakładu opiekuńczego uzyskał 40 punktów lub mniej. Skierowanie w raz z kartą kwalifikującą pacjenta do przyjęcia wypełnia lekarz prowadzący leczenie pacjenta( POZ, Specjalista np. kardiolog, neurolog) oraz pielęgniarka środowiskowa.

Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia pacjentów przewlekle chorych i pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym. Pacjent pokrywa koszty pobytu w wysokości 70% renty lub emerytury.

 

Koszty świadczeń medycznych pokrywane są w ramach kontrakty z NFZ.

 


 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, IV piętro

tel. 12 418-07-79 oraz 506-690-581

krakowdompck@pck.org.pl

 


Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorujacymi na nieuleczalne, niepoddajace się leczeniu przyczynowemu, postępujace choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Hospicjum domowe udziela świadczeń 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, obejmuje wejścia lekarza, pielęgniarki a w razie potrzeby rehabilitanta i psychologa. W razie konieczności choremu wypożyczany jest nieodpłatnie sprzęt medyczny ( koncentrator tlenu, ssak elektryczny, inhalatory).

 

Warunkiem objęcia opieką jest skierowanie od lekarza prowadzącego.

Świadczenia są bezpłatne, wykonywane w ramach umowy z NFZ.

 


 

 

HOSPICJUM DOMOWE

ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, III piętro

tel. 12 418 10 41 oraz 504-140-285 

krakowdompck@pck.org.pl

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

 

 

Do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny skalą Barthela uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie w raz z kartą kwalifikującą pacjenta do przyjęcia wypełnia lekarz prowadzący leczenie pacjenta( POZ, Specjalista np. kardiolog, neurolog) oraz pielęgniarka środowiskowa.

 

Świadczenia są bezpłatne, wykonywane w ramach umowy z NFZ.

 

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, III piętro
tel. 12 418 10 41 oraz 504-140-285

krakowdompck@pck.org.pl

ZOL Kraków ma swoją siedzibę na ul. Olszańskiej 5, 31-513 Kraków – IV piętro

tel. 12 418 07 79

kom: 506 690 581

mail: krakow.dompck@pck.org.pl

 


 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa ma swoją siedzibę na ul. Olszańskiej 5,  31-513 Kraków – piętro III

tel: 12 418 10 41

kom: 504 140 285

mail: krakow.dompck@pck.org.pl

 


 

Hospicjum Domowe ma swoją siedzibę na ul. Olszańskiej 5,  31-513 Kraków – piętro III

tel: 12 418 10 41

kom: 504 140 285

mail: krakow.dompck@pck.org.pl

 

ARTYKUŁY