Polski Czerwony Krzyż jest podmiotem leczniczym realizującym świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej oraz opieki hospicyjnej domowej. Świadczenia realizowane są w ramach jednostki Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z siedziba przy ul. Olszańskiej 5. Świadczenia realizowane są od roku 2000 w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, IV piętro

tel. 12 418-07-79 oraz 506-690-581

krakow.dompck@pck.org.pl

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest jednostką organizacyjną w ramach Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie. Zakład dysponuje 42 łóżkami dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej stacjonarnej.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie, kartą oceny skali Bartela,  kierowanego do zakładu opiekuńczego uzyskał 40 punktów lub mniej. Skierowanie w raz z kartą kwalifikującą pacjenta do przyjęcia wypełnia lekarz prowadzący leczenie pacjenta( POZ, Specjalista np. kardiolog, neurolog) oraz pielęgniarka środowiskowa.

Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia pacjentów przewlekle chorych i pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym. Pacjent pokrywa koszty pobytu w wysokości 70% renty lub emerytury.

 

Koszty świadczeń medycznych pokrywane są w ramach kontrakty z NFZ.

 

***

Nasza placówka realizuje grant pn. Bezpieczny „Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 82 215,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 12332,25 zł wkładu własnego .

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020.

Wynikiem realizacji grantu będzie zabezpieczenie pacjentów i personelu przed zakażeniem COVID -19 oraz jego transmisją wewnątrz placówki. Zakupienie odrębnego zestawu sprzętu dla pacjentów przebywających w izolacji , czasowej kwarantannie, a tym samym brak konieczności korzystania ze sprzętu dostępnego na oddziale (ssaki, koncentratory tlenu, ciśnieniomierze, termometry)  wpłynie na ograniczenie ryzyka przeniesienia zakażenia pomiędzy strefą izolacji i resztą oddziału.

Zakup wyposażenia w postaci ozonatora i lamp bakteriobójczych/ wirusobójczych oraz maty dezynfekcyjnej umożliwi lepsze i skuteczniejsze wdrożenie zasad reżimu sanitarnego i dezynfekcji pomieszczeń.

Dzięki przygotowaniu miejsc do spania (zakup składanych łóżek) możliwe będzie zapewnienie noclegu dla personelu na terenie zakładu w razie konieczności odbywania kwarantanny. Dzięki wdrożeniu wszystkich działań DOM PCK będzie mógł działać nieprzerwanie dając poczucie bezpiecznego miejsca pobytu dla pacjentów i  bezpiecznego miejsca pracy dla personelu.

W ramach projektu doposażone zostaną 2 miejsca kwarantanny dla pacjentów ZOL przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego oraz utworzone zostanie 5 miejsc izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu, który nie może i nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


 

 

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

KRAKÓW, ul. Studencka 19

 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

 Dofinansowanie projektu:  128 992,10 zł

 


Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

 

 

Do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny skalą Barthela uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie w raz z kartą kwalifikującą pacjenta do przyjęcia wypełnia lekarz prowadzący leczenie pacjenta( POZ, Specjalista np. kardiolog, neurolog) oraz pielęgniarka środowiskowa.

 

Świadczenia są bezpłatne, wykonywane w ramach umowy z NFZ.

 

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków, III piętro
tel. 12 418 10 41 oraz 504-140-285

krakow.dompck@pck.org.pl

ZOL Kraków ma swoją siedzibę na ul. Olszańskiej 5, 31-513 Kraków – IV piętro

tel. 12 418 07 79

kom: 506 690 581

mail: krakow.dompck@pck.org.pl

 


 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa ma swoją siedzibę na ul. Olszańskiej 5,  31-513 Kraków – piętro III

tel: 12 418 10 41

kom: 504 140 285

mail: krakow.dompck@pck.org.pl

 


 

Hospicjum Domowe ma swoją siedzibę na ul. Olszańskiej 5,  31-513 Kraków – piętro III

tel: 12 418 10 41

kom: 504 140 285

mail: krakow.dompck@pck.org.pl

 

ARTYKUŁY