Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej.


 

Nasz personel, pielęgniarki opiekunki środowiskowe sprawują opiekę nad osobami obłożnie chorymi, osobami z niepełnosprawnościami, samotnymi w domu. Wykonujemy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osoby objętej opieką. Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń lekarskich oraz współuczestniczą w realizacji celu terapeutycznego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

 

Aby uzyskać taką pomoc należy się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo ich przyznawania oraz ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za te usługi w drodze uchwały określa każda Rada Gminy. Ponadto Rada Gminy ustala szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Dlatego też warunki przyznania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.

 

Nasze usługi świadczymy w Gminie Miejskiej Kraków (Nowa Huta, Podgórze,) Gmina Mogilany, Bochnia, Chrzanów, Nowy Sącz, Wieliczka.

Na terenie Krakowa usługi opiekuńcze  są finansowane ze środków Gminy Kraków. Więcej: www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

Usługami opiekuńczymi podstawowymi obejmujemy rocznie ok. 1700 podopiecznych.

 


 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel np. psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia, poprawienia jakości życia oraz nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są udzielane bez względu na dochód osoby lub rodziny, natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy jest rozpatrywana indywidualnie.

 

 

Procedura ubiegania się o wsparcie jest podobna do procedury dotyczącej ubiegania się o usługi opiekuńcze

 

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się więc do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. O ilości godzin i wysokości ewentualnej odpłatności za usługi decyduje ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy, na podstawie którego pracownicy Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK świadczą usługi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczymy dla dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Miejskiej Kraków i w Mogilanach oraz dla osób dorosłych w Mogilanach.

 


Podstawową misja Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim łagodzenie ich skutków oraz polepszanie warunków życia osób potrzebujących we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, dzięki mobilizacji wszystkich sił i środków. Do realizacji tego celu Polski Czerwony Krzyż wyznaczył sobie statutowe zadania prowadzenia działalności dziedzinie opieki i pomocy społecznej, organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczych-socjalnych, rehabilitacyjnych a także rekrutacje szkolenie i organizowanie personelu oraz wolontariatu do wykonywania tych zadań.

 

 

Jak wskazują dane GUS, zasięg ubóstwa w Polsce wciąż pozostaje na wysokim poziomie. W ramach naszej codziennej działalności staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby osób i rodzin którym jest trudno zaspokoić podstawowe potrzeby dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

 

 

 

Pomoc doraźna – zbieramy i przekazujemy potrzebującym lub ośrodkom opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, meble.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


POMOC DORAŹNA TO TAKŻE COROCZNE AKCJE TAKIE JAK:

Odzież przekazywana przez mieszkańców Krakowa trafia do Punktu Wydawania Odzieży na os. Zielonym 16.

 

Odzież ta jest wydawana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej posiadającym skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

Punkt wydawania odzieży PCK

 

PUNKT WYDAWANIA ODZIEŻY MOO PCK

KRAKÓW, OS. ZIELONE 16

WTOREK – PIĄTEK 10.00 – 14.00

LICZNIK POMOCY ZA ROK 2017 W

MAŁOPOLSKIM ODDZIALE OKRĘGOWYM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 


KONTAKT
 Tel. 12 – 422 – 91 – 15 wew. 32

Kom: 512 – 225 – 896
krakow.opieka@pck.org.pl

krakow.powiat@pck.org.pl

 


 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK
Ul. Studencka 19
31-116 Kraków

ARTYKUŁY