Klub Seniora „SILVER CLUB” to miejsce spotkań, edukacji i aktywności intelektualnej i fizycznej krakowskich seniorów zlokalizowane na terenie Starego Miasta w Krakowie prowadzone przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszą organizację humanitarną w Polsce.

 


 

Edukacja zdrowotna jest celem statutowym organizacji realizowanym nieprzerwanie, w różnorodnych formach, już prawie od 100 lat. Seniorzy skupieni dotychczas wokół „Silver Club” uczestniczą w regularnych zajęciach prowadzonych przez fizjoterapeutów i rehabilitantów rozwijających ich sprawność fizyczną oraz wykładach o różnorodnej tematyce (np. literatura, kino, medycyna).

 


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Gimnastyka w Klubie Seniora (po wcześniejszym zgłoszeniu):
poniedziałki i środy (trzy grupy)

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

Literatura: czwartki, siedziba MOO PCK

10.00 – 14.00

 


 

 

Większość uczestników Klubu stanowią studenci i absolwenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

PROJEKT: „KLUB SENIORA „SILVER CLUB” 

 

 

Celem niniejszego projektu jest poszerzenie zakresu tematyki kierowanej do seniorów o aspekt edukacji prozdrowotnej i zdrowego starzenia się. Zrealizowane to zostanie poprzez utworzenie PODSTOLIKA EDUKACJI PROZDROWOTNEJ i przeprowadzenie cyklu spotkań, wykładów otwartych, warsztatów w zakresie zdrowego stylu życia. Wykłady otwarte skierowane będą do szerokiego grona odbiorców spełniających wymogi formalne tzn. wiek powyżej 50+ i zamieszkujących na terenie Małopolski – w szczególności z terenów peryferyjnych i dotyczyć będą zdrowego stylu życia. Wykłady prowadzone będą m.in. przez: lekarzy geriatrów, psychologa, kardiologa, farmaceutę, fizjoterapeutę. Praktyczne zajęcia ogólnousprawniające (korekcyjno – lecznicze), będą mieć na celu poprawę pełnej ruchomości stawów i elastyczności mięśni, usunięcie przykurczów, wzmocnienie mięśni stabilizujących, działanie terapeutycznie w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu oraz poprawę ogólnej wydolności i koordynacji ruchowej. Zajęcia te jak i trening pokazowy nordic walking, oraz praktyczne zajęcia ze znajomości współczesnych urządzeń i aplikacji mobilnych służących monitorowaniu stanu zdrowia i aktywności seniorów, prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów (fizjoterapeutów i specjalistów ds. informatycznych).

 

 

CZAS TRWANIA 15.04.2017 – 15.12.2017

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

Oferta uczestnictwa w SILVER CLUB skierowana jest do:

  • seniorów zamieszkałych na obszarach peryferyjnych oraz terenach o trudniejszej sytuacji demograficznej, zainteresowanych edukacją zdrowotną i zdrowym starzeniem się.
  • absolwentów krakowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Będą to osoby, które przeszły cały proces edukacji w ramach UTW, ale nadal chcą poszerzać swoją wiedzę.
  • seniorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach senioralnych zainteresowanych edukacją zdrowotną i zdrowym starzeniem się.
  • mieszkańców Starego Miasta – Centrum w Krakowa (okolice siedziby MOO PCK), którzy są nie zrzeszeni w organizacjach senioralnych, a więc osoby o ograniczonym dostępie do informacji i o małych możliwościach edukacyjnych.

 

 

 

Chcielibyśmy szczególnie dotrzeć do osób, które są bierne, izolują się od społeczeństwa, nie uczestniczą w żadnych formach aktywizujących, mieszkających na obszarach peryferyjnych. Dodatkowym kryterium będzie fakt sprawowania przez seniora stałej opieki nad wnukami, przez co mają ograniczone możliwości realizowania edukacji, swoich pasji i zainteresowań oraz aktywnego wypoczynku. Wolontariusze z grupy społecznych instruktorów młodzieżowych PCK zapewnią opiekę i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego wnukom, a dziadek czy babcia będą mogli poświęcić czas dla siebie i swojego rozwoju uczestnicząc w wykładach czy zajęciach praktycznych.

 

  1. Wzrost wiedzy seniorów w wieku 50+ w zakresie zdrowego stylu życia. Cel zostanie zrealizowany poprzez cykl wykładów otwartych dot. tematyki zdrowego stylu życia.
  2. Wzrost kompetencji z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w zakresie codziennego monitorowania stanu zdrowia i aktywności. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację interaktywnych warsztatów połączonych z prezentacją aplikacji mobilnych i urządzeń do monitorowania stanu zdrowia i aktywności seniorów.
  3. Wzrost praktycznych umiejętności dotyczących poprawy ruchomości stawów, ogólnej wydolności i koordynacji ruchowej, usunięcia przykurczów, działań w przypadku problemów z nieotrzymaniem moczu. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację zajęć z gimnastyki korekcyjno-leczniczej.

 

ZREALIZOWANE WYKŁADY I WARSZTATY:

 

  1. Wykład: dr hab. Agnieszka Skowron, Bezpieczne stosowanie leków.

Charakterystyczna dla starości jest tzw. wielochorobowość. Seniorzy leczą się na wiele dolegliwości u wielu lekarzy, od których otrzymują recepty na leki wchodzące ze sobą w interakcje. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z konsekwencjami nieinformowania lekarzy o stosowaniu różnych leków, ich niepożądanym działaniu spowodowanym obecnością innych medykamentów. Słuchacze otrzymają także wiedzę dotyczącą suplementów diety. Zostaną zapoznani z instrukcją dotyczącą bezpiecznego stosowania leków. Dr hab. Agnieszka Skowron jest kierownikiem Katedry Farmacji Społecznej w Collegium Medium UJ.

 

2) Warsztaty: Cyfrowa edukacja seniorów w zakresie zdrowego stylu życia – mgr inż. Mariusz Klapper.  – III GRUPY

Zajęcia będą miały charakter  interaktywnej prelekcji połączonej z praktyczną prezentacją aplikacji mobilnych i urządzeń monitorowania stanu zdrowia i aktywności. W ramach tych zajęć zaprezentowane zostaną urządzenia i aplikacje pomocne w czasie ćwiczeń fizycznych, korzystanie z liczników kalorii, wskaźniki BMI, krokomierz, aplikacje sprawdzające jakość powietrza, ułatwiające analizę etykiet na produktach spożywczych, fora dotyczące zdrowego stylu życia, nauka obsługi aplikacji na telefon wspomagających zdrowy styl życia np. WATER YOUR BODY – kontrola przyjmowania właściwych ilości płynów w ciągu dnia. Uczestnicy z pomocą instruktora będą mogli zainstalować w swoich smartfonach, na tabletach lub laptopach wybrane aplikacje. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób nowe technologie mogą niwelować skutki chorób charakterystycznych dla starszego wieku (np. ubytek słuchu). Poznają podstawy telemedycyny i teleopieki. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych. Mgr inż. Mariusz Klapper jest informatykiem, od kilkunastu lat jako wolontariusz prowadzi kursy komputerowe, ucząc swoich rówieśników korzystania z internetu oraz wykorzystania nowych technologii w codziennym życiu. Emeryt, absolwent AGH.

 

3) Wykład: dr hab. Marek Żak, Rehabilitacja i jej znaczenie w procesie leczenia i usprawniania.

Rehabilitacja seniorów jest bardzo trudna ze względu na słabość kości i mięśni. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane różnorodne techniki rehabilitacyjne, a przede wszystkim profilaktyka. Słuchacze będą mogli poddać się badaniom wydolnościowym, zaprezentowane zostaną uniwersalne ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni oraz koordynację, omówione różne rodzaje aktywności fizycznej dopasowanej do różnych ograniczeń seniorów. Indywidualne porady dotyczące doboru ćwiczeń. Dr hab. Marek Żak, prof. AWF, jest kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 4) Wykład: dr Iwona Sikorska, Starzenie się mózgu. Jak temu przeciwdziałać.

Aż do początku lat 2000. uważano, że w mózgach dojrzałych naczelnych nie powstają nowe komórki (neuroza), które są podstawą skutecznych procesów uczenia się. Naukowcy obalili ten pogląd. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się, jakie procesy fizjologiczne zachodzą z wiekiem w mózgu człowieka, dlaczego tracimy pamięć, jakie objawy powinny nas niepokoić. Jednocześnie słuchacze dowiedzą się, jak zapobiegać starzeniu się mózgu, w jaki sposób wzmacniać nie tylko pamięć, ale również swój potencjał intelektualny. Dr Iwona Sikorska jest psychologiem pracującym w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, zajmuje się procesami starzenia i psychologią starości. Ostatnio w pracy badawczej skupia się na badaniu długowieczności.

 

5) Wykład: dr hab. Katarzyna Szczerbińska, Jak dbać o zdrowie w starszym wieku? 

W ramach wykładu zostaną przedstawione zagadnienia aktywności ruchowej oraz zasady profilaktyki w starszym wieku obejmującej szczepienia, unikanie używek oraz badania przesiewowe. Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom możliwości zapobiegania przyśpieszonemu starzeniu się. Dr hab. Katarzyna Szczerbińska jest geriatrą (Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego) i kierownikiem Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny CM UJ.

 

6) Wykład: prof. dr hab. Ewa Konduracka, Krakowski smog i jego wpływ na zdrowie krakowian

Zanieczyszczenie środowiska ma duży wpływ na zdrowie krakowian, zwłaszcza na osoby starsze, których organizmy słabiej się bronią. W przypadku krakowian niebagatelny wpływ na ogólny stan zdrowia, choroby krążenia, płuc, w tym postępujące duszności ma smog. W czasie wykładu uczestnicy dowiedzą się, jak  mogą chronić się przed skutkami smogu, jak reagować na komunikaty o zwiększonym zanieczyszczeniu środowiska. Prof. Ewa Konduracka jest kardiologiem, pracownikiem naukowym CM UJ oraz lekarzem zatrudnionym w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, brała udział w badaniach nt. wpływu smogu na zdrowie mieszkańców Krakowa.

 

7) Wykład: dr Beata Piórecka, Racjonalna dieta w starszym wieku.

Zalecane w licznych poradnikach diety nie są odpowiednie dla osób starszych. Seniorzy mają inny metabolizm, słabsze kości, inne zapotrzebowanie na witaminy i minerały, inne wydatki energetyczne niż osoby młodsze. Dieta osoby starszej musi uwzględniać nie tylko uwarunkowania wynikające ze starzenia się organizmu, ale także profilaktykę chorób cywilizacyjnych, głównie nowotworowych. Dr nauk med. Beata Piórecka jest pracownikiem Zakładu Żywienia Człowieka, Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM,  zajmuje się naukowo oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia osób starszych z regionu Małopolski, szczególnie w zakresie zapobiegania niedożywieniu oraz otyłości. Od 18 lat prowadzi zajęcia z żywienia człowieka oraz edukacji żywieniowej dla studentów kierunków: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz dietetyka.

 

 

8) Wykład: dr Iwona Sikorska, Recepta na pomyślne starzenie. Japońskie doświadczenia.

Wyjaśnienie długowieczności Japończyków, szczególnie mieszkańców wysp archipelagu Okinawa, wiąże się z  japońskim zjawiskiem kulturowym IKIGAI. Termin też oznacza indywidualnie wyznawane wartości,  motywy realizowania własnego życia w okresie senioralnym. Jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego, z jakiego powodu i dla jakiego celu wstajemy rano z łóżka i działamy. Rozumiane jest ono jako poczucie sensu i celu własnego życia, doświadczania dobrostanu i pomyślnej starości. Uczestnicy wykładu będą zachęcani do szukania pozytywnych wartości, które nadają sens ich życiu. Dr Iwona Sikorska z Instytutu Psychologii Stosowanej jest specjalistką z zakresu psychologii starości. Obecnie jest opiekunem modułu pt. Psychologia pełni życia – zajmującego się aktywnością seniorów.

 

9) Wykład: dr hab. Katarzyna Szczerbińska, Grunt to nie upaść!

W ramach wykładu zostanie poruszony problem bardzo groźnych dla zdrowia osób starszych – upadków. Postępująca kruchość kości i osłabienie mięśni skutkują złamaniami kości, spośród których najgroźniejsze, a do tego dość częste – są złamania szyjki kości udowej. Lekarz geriatra omówi przyczyny upadków, ich konsekwencje i metody leczenia złamań. Najlepszą profilaktyką upadków w starszym wieku jest ruch, jednak pod warunkiem właściwego wyboru aktywności fizycznej. Nieodpowiednio dobrana może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia. Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom rodzajów aktywności fizycznej, która wzmacnia mięśnie, kości i koordynację ruchów. Jednocześnie słuchacze poznają techniczne metody zapobiegające złamaniom, czyli będą uczyć się wstawania, pochylania, podnoszenia, a nawet upadania w taki sposób, aby nie zrobić sobie krzywdy. Dr hab. Katarzyna Szczerbińska jest geriatrą (Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego) i kierownikiem Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny CM UJ.

 

Projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie Klub Seniora „Silver Club” przyjmowane są w siedzibie

 Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków – I piętro

 

Numer telefonu: 12 – 422 91 15

Adres emailowy: krakow.senior@pck.malopolska.pl  

Wymagania: wiek 55+

ARTYKUŁY