Nasza siła tkwi w ludziach, przyłącz się do nas! Nieważne, ile masz lat i jakie doświadczenie. Wystarczy dobra wola i trochę czasu, a satysfakcja i radość dawania gwarantowane!

Wstąp w szeregi Polskiego Czerwonego Krzyża!

Jeżeli chcesz pomóc potrzebującym, spotkać nowych ludzi, fajnie spędzić czas, masz pomysły, jesteś kreatywny to szukamy właśnie CIEBIE!

Po szczegóły przyjdź do siedziby Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie przy ul. Studenckiej 19 – lub napisz e-mail, lub zadzwoń:

krakow@pck.malopolska.pl 12-422 91 15

 • Członkami Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zostać osoby pragnące uczestniczyć społecznie w realizacji zadań Stowarzyszenia. Członkowie należą do kół PCK w szkołach, zakładach pracy lub środowiskach.

 • Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;

3) przestrzeganie postanowień Statutu i  uchwał organów Stowarzyszenia;

4) regularne opłacanie składki członkowskiej w  wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) uczestniczyć w  określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;

2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z  zasadami wyborczymi  obowiązującymi w Stowarzyszeniu;

3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.

4) Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.

5) Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z  czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

Członkami honorowymi:

 • mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 • godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
 • członek honorowy posiada prawa i  obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członkami wspierającymi mogą być:

1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;

2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.

 • przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
 • członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 • członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

 • angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof – pomagają w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów,

 • działają w grupach pomocy – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Ratownictwa, Pomocy Humanitarnej,

 • uczą dzieci i młodzież pierwszej pomocy, podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia, itp.

 • pomagają przy organizacji festynów, imprez plenerowych akcji poboru krwi bądź konkursów,

 • kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek,

 • pracują w naszych biurach jako asystenci.

 

Form pomocy i aktywności jest dużo więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić.

Każdy może znaleźć dla siebie odpowiednie zajęcie, dostosowane do wieku i zainteresowań.

Zapraszamy!

 

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK oraz formy organizacyjne tej działalności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały organów krajowych Stowarzyszenia.

Członkowie
 • Członkami Polskiego Czerwonego Krzyża mogą zostać osoby pragnące uczestniczyć społecznie w realizacji zadań Stowarzyszenia. Członkowie należą do kół PCK w szkołach, zakładach pracy lub środowiskach.

 • Członkostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, które dobrowolnie przystąpiły do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez zarząd jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) czynne wspieranie celu i aktywny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie i upowszechnianie Podstawowych Zasad Ruchu;

3) przestrzeganie postanowień Statutu i  uchwał organów Stowarzyszenia;

4) regularne opłacanie składki członkowskiej w  wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd.

Członek zwyczajny ma prawo:

1) uczestniczyć w  określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz w ich realizacji;

2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów PCK zgodnie z  zasadami wyborczymi  obowiązującymi w Stowarzyszeniu;

3) występować z wnioskami, postulatami i skargami do organów Stowarzyszenia.

4) Członek zwyczajny, który nie ukończył 18 lat, może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego wyłącznie w strukturach ruchu młodzieżowego PCK.

5) Członek zwyczajny, który jest pracownikiem Stowarzyszenia, może korzystać wyłącznie z  czynnego prawa wyborczego do organów statutowych PCK.

Członkami honorowymi:

 • mogą być osoby fizyczne, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 • godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
 • członek honorowy posiada prawa i  obowiązki członka zwyczajnego, ale jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członkami wspierającymi mogą być:

1) osoby fizyczne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste;

2) osoby prawne, wnoszące na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża wkłady finansowe lub rzeczowe.

 • przyjmowanie i wykluczanie członków wspierających należy do zarządu jednostki odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
 • członkowie wspierający mają prawo wyrażać opinię i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 • członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.
Wolontariusze

 • angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof – pomagają w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów,

 • działają w grupach pomocy – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Ratownictwa, Pomocy Humanitarnej,

 • uczą dzieci i młodzież pierwszej pomocy, podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia, itp.

 • pomagają przy organizacji festynów, imprez plenerowych akcji poboru krwi bądź konkursów,

 • kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek,

 • pracują w naszych biurach jako asystenci.

 

Form pomocy i aktywności jest dużo więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić.

Każdy może znaleźć dla siebie odpowiednie zajęcie, dostosowane do wieku i zainteresowań.

Zapraszamy!

 

Uczestnictwo wolontariuszy w działalności PCK oraz formy organizacyjne tej działalności określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały organów krajowych Stowarzyszenia.

Do pobrania deklaracje członkowskie:

Deklaracja członkowska

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Na podstawie Uchwały nr 43/2022 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 24 września 2022 roku w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej PCK i jej podziału od 1.01.2023 r, przyjęto następujące wysokości składek rocznych:

 • 60 zł dla osób dorosłych
 • 25 zł dla studentów w wieku do 26 lat
 • 5 zł dla uczniów.

Ponadto ustalono, że w/w roczne składki członkowskie wpłaca się jednorazowo i w całości, w terminie nie późniejszym, niż do końca II kwartału każdego roku.

Składki w Małopolskim OO PCK można wpłacać na rachunek:

Bank Millenium SA 39 1160 2202 0000 0004 8900 9112

Uchwała KZ w sprawie wysokości składki

Uchwała ZG w sprawie rozliczania składek

Zostań Wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża!